ES500-388B - Корпусная чёрно-белая камера
ES500-388B - Корпусная чёрно-белая камера