Mitsubishi HS-1096E Видеомагнитофон
Mitsubishi HS-1096E Видеомагнитофон