ES500-382B - Корпусная чёрно-белая камера
ES500-382B - Корпусная чёрно-белая камера